Årets tema 2007

"Gater for mennesker"

Les mer

Kollektivtransport gir frihet og fleksibilitet

Satsning på kollektivtransport i utvikling av transportsystemer i byene kan innebære en stor grad av frihet og fleksibilitet.

Alle som arbeider med kollektivtransport i Europa vil bruke kampanjen til å markedsføre offentlig kommunikasjon i sammenheng med andre transportformer, samt informere om hvordan kollektivtransporten kan fungere som et godt alternativ til privat bilbruk.

Spesielt kan dette gjøres ved å fokusere på hvordan kollektivtransporten kan kombineres med andre transportformer.

Aktuelle tema og tiltak

Nedenfor beskrives en samling med mulige tiltak for å fremme bruk av kollektivtransport:

Kombinasjon med andre transportmidler

Tilrettelegging for smidig kombinasjon med andre transportmidler, kan bidra til å øke attraktiviteten til kollektive transportmidler. Dette kan dreie seg om:

 • Tillate sykler på kollektivtransport i rushtid
 • Tilrettelegge for gode og sikre parkeringsmuligheter for sykkel ved holdeplasser
 • Tilrettelegge for gode og sikre infartsparkeringsplasser for bil ved knutepunkter
 • Bil-pooler og bildeling – informer eksisterene kollektivtrafikanter om hvordan de kan ta del i eksisterende ordninger
 • Promoter privilegier for deltakere i bildelings-ordninger
 • Tilby gunstige parkeringsbetingelser for biler fra bilpooler slik at disse kan fungerer som matesystemer for kollektivtransporten
 • Introdusere samkjøring i taxi til og fra kollektivknutepunkter
 • Introdusere samordnet informasjon om ulike transportsystemer
 • Tren personell på kollektivtransporten om å informere om andre transportmuligheter

Tilgjengelig kollektivtransport for alle

Fysisk tilgjengelighet for alle mennesker uansett alder og funksjonsdyktighet er et viktig tema for å promototere offentlig transport.

 • Tilpasse busstopper og busser slik at tilgjengeligheten for bevegelseshemmede bedres.
 • Introduser rutetabeller som er lette å lese
 • Utvikle infrastruktur som øker tilgjengeligheten til offentlig kommunikasjon (lavgulvbusser/trikker, heiser, ramper, seter, bilettmaskiner etc.)
 • Organiser brukermøter for representanter for bevegelseshemmede, herunder utvikling av plan og oppfølging for økt tilgjengelighet.

Sikkerhet

Bekreft gode sikkerhetsstatistikker for kollektivtransporten. - Det finnes en direkte relasjon mellom antall mennesker drept i trafikken og antall reiser foretatt med bil. Opp mot dette er det mulig å vise redusert sikkerhetsrisiko dersom man benytter kollektivtransport.

I byer med godt utviklet kollektivtilbud er antallet drepte i trafikken halvert i forhold til byer der omtrent alle reiser foretas med bil.

Informasjon til publikum

 • Introdusert nye stiler på rutetabeller eller internettsider
 • åpne mobilitetssentre eller annen informasjonsservice
 • sanntidsinformasjon
 • kart osv.
 • bruk Mobilitetsuka til å finne ut hva publikum mener om informasjonsservicen

Kommunikasjon med publikum og ansatte

Ansatte bør være godt informert for at Mobilitetsuka skal bli en suksess. Bruk også uka til å informerer trafikanter om hva en planlegger av endringer/utbedringer. Dette kan f.eks. gjøres ved å:

 • tilby besøk av publikum til transportkontorer, kontrollsentra etc.
 • tilby utstillinger, demonstrasjoner av nyutviklet transportutstyr, prototyper etc.
 • lag opplegg for å forklare drift av kollektivtransporten, herunder bygging av nye linjer, hvordan og hvorfor forsinkelser oppstår etc.

Mer informasjon

Transportbrukerne Fellesorganisasjon
Grønn hverdag (transport)
Trafikanten (Oslo og omegn)

3. juli 2007 Read more...

Ja til bil, men med ansvar!

 

Siktemålet med Bilfri dag og Europeisk mobilitetsuke er ikke bare å promotere alternativene til bil. Bilen er og vil være en del av transportsystemet i en by, men den kan utnyttes mer ansvarlig.

3. juli 2007 Les mer

Til fots i levende gater

Levende gater er steder der barn lærer om livet, i lek med venner, i observasjon av andre mennesker og lære om gleder og farer. Men flere og flere gater blir utrivelige korridorer dominert av biltrafikk, støy og parkerte biler. Dette kan veies opp med å reetablere gater som steder der unge og gamle møtes. Listen av tiltak nedenfor er konsentrert om aktiviteter som kan organiseres raskt – men det kan bidra til å anskueliggjøre behov for permanente fysiske tiltak.

Levende gater

 • Arranger sammen med ordfører eller rådmann en befaring gatelangs for å inspisere forholdene for fotgjengere.
 • Plant trær i utrivelige gater
 • Installer en permanent eller midlertidig skulptur/installasjon i en gate med bredt fortau. Marker dette med "åpningsseremoni".
 • Introduser soner med 30 km/t med tilhørende seremoni.

Handel og næringsliv

 • Samarbeid med handelsstanden om om å spandere enkel frokost til folk som går til jobb
 • Samarbeid med handelsstanden om å dekorere gater i løpet av mobilitetsuka.
 • Foreslå for bedrifter at de endrer design på parkeringsplasser, slik at det letter framkommeligheten for gående.
 • Ta med ledere av bedrifter med på befaring i gater rundt bedriften og til holdeplasser for kollektivtransport for å undersøke tilgjengeligheten for gående.
Les mer