Kollektivtransport gir frihet og fleksibilitet

Satsning på kollektivtransport i utvikling av transportsystemer i byene kan innebære en stor grad av frihet og fleksibilitet.

Alle som arbeider med kollektivtransport i Europa vil bruke kampanjen til å markedsføre offentlig kommunikasjon i sammenheng med andre transportformer, samt informere om hvordan kollektivtransporten kan fungere som et godt alternativ til privat bilbruk.

Spesielt kan dette gjøres ved å fokusere på hvordan kollektivtransporten kan kombineres med andre transportformer.

Aktuelle tema og tiltak

Nedenfor beskrives en samling med mulige tiltak for å fremme bruk av kollektivtransport:

Kombinasjon med andre transportmidler

Tilrettelegging for smidig kombinasjon med andre transportmidler, kan bidra til å øke attraktiviteten til kollektive transportmidler. Dette kan dreie seg om:

 • Tillate sykler på kollektivtransport i rushtid
 • Tilrettelegge for gode og sikre parkeringsmuligheter for sykkel ved holdeplasser
 • Tilrettelegge for gode og sikre infartsparkeringsplasser for bil ved knutepunkter
 • Bil-pooler og bildeling – informer eksisterene kollektivtrafikanter om hvordan de kan ta del i eksisterende ordninger
 • Promoter privilegier for deltakere i bildelings-ordninger
 • Tilby gunstige parkeringsbetingelser for biler fra bilpooler slik at disse kan fungerer som matesystemer for kollektivtransporten
 • Introdusere samkjøring i taxi til og fra kollektivknutepunkter
 • Introdusere samordnet informasjon om ulike transportsystemer
 • Tren personell på kollektivtransporten om å informere om andre transportmuligheter

Tilgjengelig kollektivtransport for alle

Fysisk tilgjengelighet for alle mennesker uansett alder og funksjonsdyktighet er et viktig tema for å promototere offentlig transport.

 • Tilpasse busstopper og busser slik at tilgjengeligheten for bevegelseshemmede bedres.
 • Introduser rutetabeller som er lette å lese
 • Utvikle infrastruktur som øker tilgjengeligheten til offentlig kommunikasjon (lavgulvbusser/trikker, heiser, ramper, seter, bilettmaskiner etc.)
 • Organiser brukermøter for representanter for bevegelseshemmede, herunder utvikling av plan og oppfølging for økt tilgjengelighet.

Sikkerhet

Bekreft gode sikkerhetsstatistikker for kollektivtransporten. - Det finnes en direkte relasjon mellom antall mennesker drept i trafikken og antall reiser foretatt med bil. Opp mot dette er det mulig å vise redusert sikkerhetsrisiko dersom man benytter kollektivtransport.

I byer med godt utviklet kollektivtilbud er antallet drepte i trafikken halvert i forhold til byer der omtrent alle reiser foretas med bil.

Informasjon til publikum

 • Introdusert nye stiler på rutetabeller eller internettsider
 • åpne mobilitetssentre eller annen informasjonsservice
 • sanntidsinformasjon
 • kart osv.
 • bruk Mobilitetsuka til å finne ut hva publikum mener om informasjonsservicen

Kommunikasjon med publikum og ansatte

Ansatte bør være godt informert for at Mobilitetsuka skal bli en suksess. Bruk også uka til å informerer trafikanter om hva en planlegger av endringer/utbedringer. Dette kan f.eks. gjøres ved å:

 • tilby besøk av publikum til transportkontorer, kontrollsentra etc.
 • tilby utstillinger, demonstrasjoner av nyutviklet transportutstyr, prototyper etc.
 • lag opplegg for å forklare drift av kollektivtransporten, herunder bygging av nye linjer, hvordan og hvorfor forsinkelser oppstår etc.

Mer informasjon

Transportbrukerne Fellesorganisasjon
Grønn hverdag (transport)
Trafikanten (Oslo og omegn)