Hvorfor delta?

2017

Se brosjyre med eksempler på arrangementer. Løft frem arbeidet som gjøres, og bidra til engasjement i kommunen og i lokalbefolkningen.

Brosjyre om hvorfor og hvordan kommunen kan delta - pluss eksempler på gjennomførte arrangementer: Hvorfor delta?

Bevisstgjøring om valg av transportform er svært viktig for å nå målene om mer miljøvennlig transport. Kombinasjonen av gode fysiske tiltak og en bevistgjøring rundt folks reisevalg, kan føre til at den samlede effekten blir stor. Selv om man ikke alltid kan se effekten direkte, er mobilitetspåvirkning et virkemiddel for å komme nærmere målet.

Kampanjen tar tak i temaer og problemstillinger knyttet til transport og miljø som er viktig for alle kommuner (helse, trivsel, lokal forurensning, støy, klimagassutslipp osv.). Det er en anledning til å løfte frem aktuelle og realistiske løsninger på trafikk- og miljøproblemer og oppmuntre til flere miljøvennlige reiser.

Kommunene kan bruke EUROPEISKMOBILITETSUKE til å løfte frem det arbeidet som allerede gjøres for å tilrettelegge for miljøvennlig transport, f.eks bedre kollektivtilbud og flere sykkelveger. Dette kan synliggjøres og bidra til større engasjement, både i kommunen og i lokalbefolkningen. Det er også en god arena for midlertidige tiltak, og kommunen kan buke Mobilitetsuka til å teste ut ulike planer og fysiske tiltak. 

Å delta i Mobilitetsuka kan gjøres så storstilt eller enkelt som hver kommune ønsker. Tiltakene som gjennomføres kan gå over én dag eller hele uka, de kan være mange eller få. Det viktigste er å øke bevisstgjøringen rundt folks reisevalg.

ålesund13_500x333.jpg